ನಮ್ಮಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಲಹೆಗಳು ಸಹಾಯಿಸುತ್ತದೆ

ನೀವು ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಬಯಸಿ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಉಚಿತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದ್ದರು ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಲಹೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲಿ ಈ ಇಮೇಲ್ ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ – abishekcliff@gmail.com  ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅನುಭವ ಸೇವಕರು ಬಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.