ಗರ್ಭಪಾತವೆಂಬ ಕೊಲೆ

ತಾಯಿಗರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಮಗುವಿನ ಅಂಗಗಳ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ

(ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಥವಾ ಹಂಚಲು ಈ ಪೋಟೋ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿವ ವಿಧಾನ

ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ದ ಕಂದಮ್ಮಗಳು